Adres

Bunnik, Cothen, Den Dolder
Langbroek, Werkhoven

Telefoon

06-24623962

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden AAA diëtisten

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.
2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend.
3. Tarieven
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Mogelijk is extra vergoeding van dieetadvisering opgenomen in uw aanvullende polis. U dient hiervoor uw zorgverzekering te raadplegen. Aangezien de vergoeding van de dieetadvisering onder de basisverzekering valt, valt deze onder het eigen risico bij volwassenen. Het eigen risico is voor 2019 vastgesteld op € 385 euro.
Voor mensen met diabetes, bepaalde longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten die opgenomen zijn in de ketenzorg gelden soms andere voorwaarden/uren dieetzorg. Uw behandelend diëtist kan u vertellen of uw huisarts is aangesloten bij de ketenzorg. Behandeling vanuit de ketenzorg gaat NIET ten koste van het eigen risico.
Voor 2019 zijn de volgende tarieven vastgesteld (indien dit niet via de zorgverzekering gaat/ wordt vergoed): Intake (60-90 minuten): € 65-97,5 Vervolgconsult (15 minuten-30 minuten): € 16,25 per kwartier. Uittoeslag bij huisbezoek: € 20,- . Voor consulten die via de zorgverzekeraar worden gedeclareerd, worden de tarieven van de zorgverzekeraar aangehouden.
4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het IBAN rekeningnummer van AAA diëtisten is: NL44KNAB0254961576.
5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6. Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Bij een 1e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 2e betalingsherinnering met € 10,00.
7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
8. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
9. Klachten
Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de klachtenloket paramedici.